Zmień kontrast

PRZEDSZKOLE DZIAŁA NA PODSTAWIE:

  1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r., poz.59);
  2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 60)
    i rozporządzeń wykonawczych do tych Ustaw.
  3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r - Karta Nauczyciela
  4. Aktu założycielskiego.
  5. Statutu przedszkola.

Organem prowadzącym Przedszkole Nr 31 jest Miasto Konin

Nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty

Statut przedszkola >>> pobierz